Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator

Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator

Prijzen

 1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders vermeld.
 2. Niet-inbegrepen zijn : verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien, inkomgelden, tenzij anders vermeld.
 3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
 4. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen (post of via e-mail) zijn geldig.
 5. De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht gingen bij de publicatie van de reis. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in geval van een grote stijging van de hotelkosten en vervoerskosten. Lijdt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 10%, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en krijgt hij de eventuele reeds betaalde bedragen volledig terug.

Reservering en betaling

 1. Het ondertekenen van een bestelbon, akkoord gaan met onze voorwaarden bij het online inschrijven of het betalen van een voorschot geldt als reservering, wat het volgende inhoudt:
  1. Aanvaarding van het aanbod
  2. Aanvaarding en het onderschrijven van de algemenen en bijzondere verkoopsvoorwaarden
 2. Onder bestelbon wordt verstaan elke schriftelijke drager die melding maakt van een reservering van een transport, overnachting en/of van een optie. Deze schriftelijke dragers kunnen de vorm aannemen van een formulier die via onze website is ingevuld, van een brief, van een e-mail, van een fax, van een flyer, van een via de post bezorgde brief, enz.
 3. Bij inschrijving van een reis dient de cliënt binnen 10 dagen een voorschot van tenminste 25% te worden betaald met een minimum van 125€ per persoon, tenzij op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen. Bij inschrijving binnen de maand voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden
 4. Behalve indien op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor vertrek, worden afgeleverd.
 5. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door Sport4Travel geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden facturen met 15 % of met een minimum van 25 Euro verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost.

Annulering en wijzigingen door de reiziger
Sport4Travel accepteert annuleringen via email. Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar bookings@sport4travel.com. De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen bent u Sport4Travel de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 60e dag van vertrek: 25 % van de reissom met een minimum  van 125 Euro per persoon.
 • Bij annulering vanaf 59 ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van 150 Euro per persoon.
 • Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van 200 Euro per persoon.
 • Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger:
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Sport 4Travel, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt door de reiziger ter plaatse vergoed. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan Sport4Travel het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.

Aansprakelijkheid van Sport4Travel:

Sport4Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator Sport4Travel om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. Reisorganisator Sport4Travel accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij Sport4Travel maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot maximaal 100 % van de reissom.

Sport4Travel is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van bagage. De cliënt moet zelf over zijn bagage waken tijdens instap, uitstap en opslag om diefstal, schade of verlies te vermijden.

Reisdocumenten
Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort en stop deze in je handbagage.

Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres

Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

De Europsese verzekeringen
Sport4Travel is aangesloten bij de Europese verzekering. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van de Europese. De garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Internetsite
De op de internetsite afgedrukte foto’s zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, plaatselijke VVV’s, en enkele professionele fotografen. De bij de accommodaties afgedrukte foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement, studio of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan Sport4Travel nooit aansprakelijk worden gesteld. Sport4Travel behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen.

Copyright
Niets van de website van Sport4Travel(ook sportkamp.be) mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sport4Travel.

Procedure klachten
Klachten dienen direct bij een Sport4Travelreisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld (tussen 09.00 – 18.00 uur) te worden bij het noodnummer van Sport4Travel(0483381424). Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden. 2) samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van een reis schriftelijk per post bij Sport4Travel ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.